Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Odszkodowanie za dom tylko z przeglądem technicznym

Regularne przeglądy budynków mieszkalnych obowiązkowe, a ich zasady ustala Prawo budowlane. W związku z tym właściciele i zarządcy budynków użytkowych muszą pamiętać o okresowych przeglądach technicznych nieruchomości pod karą grzywny za nieposiadanie ważnych dokumentów poświadczających dobry stan budynku.

Pamiętajmy, że regularne weryfikowanie stanu technicznego domu i jego części wpływa na nasze bezpieczeństwo. Poza tym, w przypadku, kiedy będziemy ubiegali się o odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód budowlanych, bez aktualnego przeglądu technicznego nie otrzymamy należnych nam pieniędzy.

Jakie są terminy przeglądu technicznego domu?

Kalendarz obowiązkowych przeglądów technicznych budynków użytkowych został ujęty w art. 62 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.).

Według terminarza ustawodawcy właściciele i zarządcy budynków użytkowych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej muszą wykonywać okresowe przeglądy techniczne budynku odpowiednio:

  • raz w roku (przegląd roczny budynku)
  • raz na 5 lat (przegląd pięcioletni budynku)
  • dwa razy w roku (tylko w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m2 i budynków o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m2).

W szczególnych przypadkach, np. poważnych usterek, konieczny jest także doraźny przegląd techniczny budynków mieszkalnych.

Co sprawdzamy podczas przeglądu technicznego budynku?

  • roczny przegląd techniczny budynku

Właściciele domów jednorodzinnych powinni raz do roku zlecić rzeczoznawcy budowlanemu prace sprawdzające ogólny rzeczywisty stan techniczny budynku mieszkalnego i jego części. W tym czasie rzeczoznawca budowlany przygotowujący opinię techniczną powinien zweryfikować stan instalacji zamontowanych w budynku i osprzętu, w który zostały wyposażone. Chodzi tu zwłaszcza o instalację gazową, elektryczną i spalinową, przewody wentylacyjne i przewody kominowe.

Poza tym specjalista musi obowiązkowo ocenić i opisać w ekspertyzie budowlanej ogólną stabilność budynku, nośność jego konstrukcji oraz sprawdzić stan poszczególnych części domu, np. dachu, ścian nośnych, ścian działowych, fundamentów.  

  • pięcioletni przegląd techniczny budynku

Raz na pięć lat rzeczoznawca budowlany powinien sprawdzić wszystkie instalacje zamontowane w domu – ich stan techniczny, przydatność do bezpiecznego użytkowania, zabezpieczenia, uziemienie. Jeśli specjalista uzna, że instalacja nie jest bezpieczna, właściciel budynku musi ją wymienić lub zabezpieczyć. Chodzi zwłaszcza o instalację elektryczną, piorunochronną, kanalizacyjną i wentylacyjną. Standardowo, jak co roku, rzeczoznawca budowlany podczas obowiązkowego przeglądu technicznego sprawdza także stan techniczny całego budynku i ogólną estetykę domu jego otoczenia.

Doraźny przegląd techniczny domu – kiedy potrzebny?

Poza terminarzem obowiązkowych przeglądów technicznych określonym przez ustawodawcę właściciele budynków mieszkalnych muszą pamiętać o przeglądach doraźnych. Przegląd doraźny budynku to dodatkowy przegląd, który powinien być wykonywany w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych, które doprowadziły lub mogły doprowadzić do uszkodzenia budynku albo jakiejkolwiek jego części. Tak samo postępujemy, jeżeli doszło do naruszenia konstrukcji nośnej domu.

Jakie czynniki zewnętrzne mogą powodować uszkodzenia budynku, które obligują nas do wykonania dodatkowego przeglądu technicznego domu? Mowa tu przede wszystkim o sytuacjach, w których mogłoby dojść do naruszenia stabilności budynku lub jego trwałego uszkodzenia, np. intensywnych opadach śniegu i deszczu, silnym wietrze, podtopieniach, zjawiskach lodowych na zbiornikach wodnych, rzekach i jeziorach, powodzi, wyładowaniach atmosferycznych, pożarach, wstrząsach sejsmicznych i osuwiskach ziemi.

Czy brak przeglądu technicznego budynku wpływa na odszkodowanie?

Ubezpieczenie domu od szkód powstałych w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych, a także usterek budowlanych, jest zawsze dobrym pomysłem. Mamy wtedy pewność, że w razie jakiejkolwiek awarii otrzymamy pomoc. Wiele osób zapomina jednak, że ważna polisa ubezpieczeniowa budynku mieszkalnego musi być jeszcze poświadczona ważnym przeglądem technicznym domu. Jest to związane z przepisem mówiącym, że przegląd techniczny okresowy budynku mieszkalnego jest obowiązkowy. Jeżeli zapomnieliśmy o zgłoszeniu rzeczoznawcy budowlanemu konieczności wykonania opinii technicznej na temat stanu technicznego naszego domu i przydarzyła się nam awaria, możemy być pewni, że ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania.

źródło: mpexpertbud.pl

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]