Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Windykacja krok po kroku – sposób na odzyskanie zaległych należności

Odzyskiwanie swoich pieniędzy, które nie zostały nam zwrócone na czas, może być kłopotliwe oraz stresujące. W takiej sytuacji najlepiej zlecić to zadanie profesjonalnej firmie windykacyjnej i odzyskać zaległe należności właśnie na drodze windykacji. Wyjaśniamy, na czym polega i jak krok po kroku przebiega ten proces.

Czym jest windykacja, czyli od czego zacząć?

Z usług windykacyjnych mogą skorzystać zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Postępowania windykacyjne można prowadzić za pośrednictwem firmy windykacyjnej lub z pomocą kancelarii adwokackiej lub radcowskiej, która poprowadzi cały proces windykacji – od wstępnych negocjacji polubownych, przez postępowanie sądowe, aż do etapu egzekucji długu.

Czym właściwie jest windykacja? Pojęcie to jest kojarzone z egzekucją komorniczą. Choć cel obu procesów jest zbliżony, czyli jest nim odzyskanie zaległej należności od dłużnika, to są to dwie różne formy odzyskiwania należności. Egzekucja komornicza to końcowy krok będący ostatecznością w procesie odzyskiwania wierzytelności. Prowadzi ją komornik i dochodzi do niej, gdy pomimo wyroku sądu dłużnik nie reguluje ciążących na nim zobowiązań. Natomiast windykacja należności odbywa się przy użyciu określonych przez przepisy środków prawnych. Celem windykacji jest zmotywowanie dłużnika do zwrotu należnych środków. Niezależnie od tego, czy należność ma uiścić osoba fizyczna czy też instytucja lub inny podmiot.

Rodzaje windykacji i mechanizmy jej działania

Windykacja może odbywać się na różne sposoby i z tego powodu dzieli się na windykację miękką oraz windykację twardą. Windykacja miękka, zwana również polubowną zakłada łagodne odzyskiwanie należności. Opiera się ona na wysyłaniu do dłużnika monitów, które przypominają o długu i ponaglają do jego spłaty. Opiera się na wysyłaniu pism, e-maili, ale również SMS-ów czy też na przypomnieniach telefonicznych. Można również przekazać informację o zaleganiu z zapłatą do rejestru dłużników, który jest prowadzony przez Biuro Informacji Gospodarczej, czyli BIG InfoMonitor, Rejestr Dłużników ERIF, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. (KRD). Katalog delikatnych metod w zasadzie na tym się kończy.

Druga droga odzyskiwania należności jest nazywana windykacją twardą lub po prostu sądową. W tym przypadku wytacza się cięższe działa. Najczęściej windykacja sądowa jest kontynuacją nieskutecznej windykacji polubownej. Innymi słowy kiedy łagodne formy, prośby i ponaglenia okażą się nieskuteczne, niezbędne jest wkroczenie na drogę sądową. W ramach windykacji twardej stosuje się szereg sankcji prawnych, które zgodnie z prawem można nałożyć na dłużnika. Są to środki przymusu pociągające za sobą dodatkową odpowiedzialność finansową dłużnika. Oznacza to również wszelkiego rodzaju koszty sądowe w przypadku wszczęcia postępowania sądowego.

W ramach windykacji twardej całkowicie dopuszczalne jest zarówno przeprowadzenie wywiadu gospodarczego, jak i wszczęcie postępowania sądowego czy egzekucyjnego. Również takie działania jak publikacja informacji o długu na stronach giełd wierzytelności oraz zgłoszenie dłużnika do branżowych informatorów czy też wpisanie go do dokumentów rejestrowych w branży bankowej i rejestru dłużników nie może być uznane za nielegalne czy ścigane jako zniesławienie, o ile podawane informacje są prawdziwe.

Finałem windykacji sądowej jest zgłoszenie sprawy do sądu oraz doprowadzenie do uzyskania sądowego wyroku lub sądowego nakazu zapłaty uzupełnionego o klauzulę wykonalności. Takie dokumenty są podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej.

źródło: sawickiwspolnicy.pl

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]